music video shoot of laxmi sambahangphe - kati sundar